ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Διοκηση της « SICAP S.A. » στο πλασιο του σκοπο της λειτουργας της εταιρεας και των προσπαθειν της για :
• Την πρληψη των επιδρσεων των εργασιακν συνθηκν, στην ασφλεια των εργαζομνων.
• Την προστασα και πρληψη των εργαζμενων της απ τους επαγγελματικος κινδνους.
• Δημιουργα των απαρατητων προποθσεων, προοπτικν  και συνθηκν για περαιτρω ανπτυξη και βελτωση
.

Αντιλφθηκε την ζωτικ σημασα της Ασφλειας και Υγιεινς και καθιρωσε σαν πολιτικ της, την επτευξη και διατρηση υψηλν προτπων ασφλειας και υγιεινς σε ολκληρο το φσμα των δραστηριοττων της.
Τα πρτυπα αυτ εναι προσηλωμνα της αρχς και απαιτσεις των πλον σγχρονων και αποδεκτν εφαρμογν και πρακτικν και της ισχουσας νομοθεσας.
Γι αυτ η διοκηση της εταιρεας θτει ετσιους αντικειμενικος σκοπος και στχους, για την Ασφλεια και υγιειν και την διαρκ βελτωση τους. Οι στχοι αυτο ανασκοπονται περιοδικ προκειμνου να ελγχεται η καταλληλτητ τους, ο βαθμς επτευξς τους και η συμβολ τους στην βελτωση των επιδσεν της.
Για τους παραπνω λγους η εταιρεα χει μνιμη συνεργασα με Τεχνικ Ασφλειας που για το κθε συγκεκριμνο ργο (δημσιο ιδιωτικ) εφαρμζεται πντοτε η κεμενη νομοθεσα( Ημερολγιο Μτρων Ασφλειας, Ενημρωση Προσωπικο, Επιθερηση –λεγχος των εργασιακν χρων), ακμη που απαιτεται γνεται χρση των κατλληλων  Μσων Ατομικς Προστασας (ΜΑΠ), πλρης σηματοδτηση των χρων εργασας και εγκαταστσεων. Επσης η  εταιρεα μας για την επτευξη των στχων της που εναι η παρδοση στους πελτες, ασφαλν, ποιοτικν, αξιπιστων και  οικονομικν ργων και υπηρεσιν, εκπαιδεει σε τακτ χρονικ και ανλογα με την φση του ργου το εκστοτε προσωπικ. Τηρεται αρχεο λων των ατυχημτων (2002 - 2010 καννα ατχημα) καθς και ετσια στατιστικ ανλυση.
Για την ικανοποηση των απαιτσεων αυτν χουν διατεθε οι αναγκαοι προι και χουν θεσπιστε και εφαρμζονται οι κατλληλες διαδικασες που διασφαλζουν  την ασφλεια των εργαζομνων  κατ την φση κατασκευς του εκστοτε ργου.