ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 Η Διοκηση της εταιρεας « SICAP  S.A. » στο πλασιο των προσπαθειν της για:
*   Διατρηση και διερυνση της ανταγωνιστικς της ικαντητας
*   Ικανοποηση, Διατρηση και Διερυνση του πελατειακο της κκλου.
*   Δημιουργα των απαρατητων προποθσεων και συνθηκν για περαιτρω ανπτυξη και βελτωση.
*   Σεβασμ του περιβλλοντος, προστασα των φυσικν πρων και θετικ αντκτυπο στη κοινωνα,
αντιλφθηκε την σημασα παρξης συστματος διαχερισης των περιβαλλοντολογικν επιπτσεων και καθιρωσε σαν πολιτικ της, την επτευξη και διατρηση προτπων και διαδικασιν για προστασα του περιβλλοντος σε ολκληρο το φσμα των δραστηριοττων της.
Τα πρτυπα αυτ εναι προσηλωμνα στις αρχς και απαιτσεις σγχρονων και αποδεκτν εφαρμογν και πρακτικν με προσανατολισμ και στχο την προστασα της οικολογικς ισορροπας, της ποιτητας ζως και της υγεας των ανθρπων, της ιστορικς και πολιτιστικς παρδοση και τις αισθητικς αξες.
τσι καθιρωσε σαν στχους της να καταβλλει κθε προσπθεια για συμμρφωση με την σχετικ νομοθεσα και  τον περιορισμ των επιπτσεων στο περιβλλον απ την λειτουργα της επιχερησης, με τον λεγχο και περιορισμ των εκπομπν στην ατμσφαιρα, με διατρηση και διαφλαξη κατ το δυνατν των φυσικν πρων και χρησιμοποηση, κατ το δυνατ, πιων τεχνολογιν που επιβαρνουν ελχιστα το περιβλλον, τον περιορισμ των ρπων, την προστασα απ την μλυνση και την υποβθμιση  αυτο.
Για την υποστριξη αυτν των στχων χουν καθιερωθε προγρμματα εκπαδευσης του προσωπικο, χουν ανατεθε υπευθυντητες και αρμοδιτητες σε κατλληλα τομα και χει θεσπσει διαδικασες που  καθορζουν το πλασιο για προσδιορισμ και ανασκπηση των περιβαλλοντολογικν στχων και ενθαρρνουν λους στην εταιρεα για τρηση των στχων και της πολιτικς αυτς. Η πολιτικ αυτ χει γνει γνωστ στο προσωπικ λων των επιπδων και απαιτεται να γνεται σεβαστ.