Διασφάλιση Ποιότητας

Η εταιρεία Sicap sa καθιέρωσε την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων εργασίας  σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 για την εξασφάλιση σταθερής και ελεγχόμενης ποιότητας σε όλες  τις παραγωγικές διαδικασίες.                                                                                         

Πολιτική της Εταιρείας

   Δέσμευση για την κατασκευή έργων και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικό κόστος.

   Δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων, προοπτικών  και συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.

   Ικανοποίηση, Διατήρηση και Διεύρυνση του πελατειακού της κύκλου.

Η Διασφάλιση Ποιότητας εφαρμόζεται και ενισχύεται σε όλο το φάσμα εργασιών της εταιρείας, δουλεύοντας με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με σαφείς διαδικασίες, σχεδιασμένες να αποκλείουν την επανάληψη τυχόν λαθών.

Με ευθύνη της Διοίκησης εξασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται και αναθεωρούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες φιλοσοφίες της εταιρείας και των πελατών.

Εξασφαλίζεται ότι οι επιδιώξεις της Πολιτικής Ποιότητας έχουν γίνει κατανοητές και συνεχίζουν να εφαρμόζονται από κάθε εργαζόμενο μέσα στο χώρο της δραστηριότητάς του.

Με ευθύνη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρακολουθείται  διαρκώς η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας με επιθεωρήσεις σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και οδηγιών.